Wednesday, November 22, 2017

Giúp Đỡ Khẩn Cấp Cho Gia Đình Ông Lê Khoa

DANH SÁCH QUÍ VỊ ÂN NHÂN (đến ngày 22-11-2017)

Hình Gia Đình Ông Lê Khoa (Vợ và 2 con chết, Ông Lê Khoa bị phỏng nặng)Giúp Đỡ Gia Đình Bị Hỏa Hoạn (Lê Khoa)
DANH SÁCH QUÝ VỊ ÂN NHÂN
*******

STT
Họ Và Tên
Ủng Hộ
Địa Phương

01
Nguyễn Huệ Hải Ngoại
$ 400
San Jose
x
02
T/C Nguyễn Đức Giang
100
Đan Mạch
x
03
T/C Đặng Ngọc Sinh
100
Quận Cam

04
A/C Phạm Hồng An
200
Los Angeles

05
A/C Phạm Hồng Nga
100
San Jose

06
A/C Ngô Ái Minh
100
San Jose

07
A/C Hoàng Thanh Phước
200
San Jose
x
08
A/C Phạm Lan Anh
50
San Jose
x
09
A/C Lê Thị Hảo
50
San Jose
x
10
Chị Nguyễn Thị Mai
50
San Jose

11
A/C Steve Võ Thái Sắc
300
Dulac

12
A/C Đỗ Ngọc Tiên
50
San Jose
x
13
A/C Trần Hoàng Thân
100
San Jose
x
14
A/C Phan Long Vinh LMP
100
San Jose
x
15
A/C  Hồ Tâm & Sa
100
San Jose

     16
A/C Nguyễn Trung Châu
100
Florida

17
A/C Lê Nguyễn Hằng
100
San Jose

18
A/C Nguyễn Hồng Điệp
50
San Jose

19
A/C Nguyễn Huyền
50
San Jose

20
A/C Nguyễn Quý
50
San Jose

21
A/C Nguyễn Ngọc
20
San Jose

22
A/C Hòa
10
San Jose

23
24

2,380


25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
65


No comments:

Post a Comment