Wednesday, November 22, 2017

Phân Ưu Ông Phan Minh Châu

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
Diễn Đàn NHHN bàng hoàng xúc động khi nhận được tin buồn nhà thơ PHAN MINH CHÂU, là CHS Nguyễn Huệ đột ngột từ trần tại Nha Trang, Việt Nam.
Sự ra đi của thi hữu là một mất mát to lớn cho gia dình, đồng thời Vườn Thơ NHHN cũng mất đi một thành viên đã đóng góp nhiều thi phẩm giá trị.
Xin thành kính chia buồn cùng Bà Quả Phụ Phan Minh Châu và tang quyến. Nguyện cầu hương linh nhà thơ sớm được Siêu Sanh Tịnh Độ.
NHHN


No comments:

Post a Comment