Wednesday, November 22, 2017

Kết Toán Thu & Chi - Đệ Nhị Chu Niên NHHN  

CHS NGUYỄN HUỆ HẢI NGOẠI
Blog: nguyenhuehaingoai.blogspot.com
Email: nguyenhuehaingoai@gmail.com

Kết Toán THU & CHI
Đệ Nhị Chu Niên Nguyễn Huệ Hải Ngoại
Chủ Nhật 19-11-2017
------------

     I/- THU
          Mạnh Thường Quân:                                                      
          01- Thầy Trần Quốc Nam                                                     100.00
          02- T/C Ngô Càng Phương                                                     50.00
          03- A/C Thống & Hồng An                                                  200.00 
          04- A/C Hồng Thúy & Ba                                                    100.00
          05- A/C Tân & Kim Hồng                                                    100.00
          06- A/C Quách Thoại & Châu Thảo                                     100.00
          07- A/C Nguyễn Cai & Phan My                                           50.00
          08- A/C Phạm Lan Anh & Tiền                                             50.00
          09- Chị Nguyễn Thị Thọ                                                        20.00
          10- Chị Nguyễn Thị Mai                                                        30.00
          11- Chị Nguyễn Thị Minh                                                      50.00
          12- Chị Lý Kim Dung                                                          100.00
          13- A/C Đồng & Hồng Nga                                                   50.00
          14- A/C Nguyễn Thanh& Hoa                                               50.00
                                       
                                                 Cộng                                          1,050.00

    II/- CHI
       01- Hội trường:                                                                         200.00
       02- Ban nhạc & âm thanh:                                                        200.00
       03- Rượu đỏ, nước lọc, dĩa:                                                      126.00
       04- Gỏi thập cẩm:                                                                       50.00
       05- Tôm, hẹ:                                                                                30.00
       06- khăn bàn, linh tinh:                                                               40.00
       07- Lì xì 4 ca sĩ thiếu nhi:                                                           40.00
      
                                                     Cộng                                           686.00
  
    III/- KẾT TOÁN
         - Cộng Thu:                                                                          1,050.00
         - Cộng Chi:                                                                              686.00
       
         - Nhập quỹ NHHN (còn dư):                                                 364.00

     San Jose, ngày 20 tháng 11 năm 2017

     Thủ Quỹ                                                          TM. Ban Điều Hành
    
     Phạm Lan Anh                                                 Đặng Duy Nhượng
        


No comments:

Post a Comment